ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tubercular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tubercular*, -tubercular-

tubercular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tubercular (adj.) เกี่ยวกับวัณโรค
English-Thai: HOPE Dictionary
tubercular(ทิวเบอ'คิวละ) adj. เกี่ยวกับวัณโรค,เป็นปุ่มเล็ก ๆ ,เป็นตุ่มเล็ก ๆ n. ผู้ที่เป็นวัณโรค.
English-Thai: Nontri Dictionary
tubercular(adj) มีตุ่มบวม,เป็นเม็ด,เป็นวัณโรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tubercular Ward's supervising physician.ของหอผู้ป่วยวัณโรคที่ไบรอาร์คลิฟฟ์

tubercular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhài, ㄓㄞˋ, 瘵] foci of tubercular infection

tubercular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝีประคำร้อย[n. exp.] (fī prakhamr) EN: tubercular cold abscess FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tubercular
Back to top