ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trumpery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trumpery*, -trumpery-

trumpery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trumpery (n.) สิ่งไร้ประโยชน์
English-Thai: HOPE Dictionary
trumpery(ทรัม'เพอรี) n. สิ่งที่ไม่มีประโยชน์,สิ่งที่ไร้ค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ของสวะ,คำพูดที่ไร้สาระ, Syn. rubbish,trash
English-Thai: Nontri Dictionary
trumpery(adj) เล็กน้อย,เก๊,เหลวไหล,ไร้ค่า,สวะ

trumpery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tand {m}trumpery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trumpery
Back to top