ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trolleys

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trolleys*, -trolleys-

trolleys ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trolleys (sl.) ชุดชั้นใน

trolleys ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberleitungsfahrzeug {n}trolleys

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trolleys
Back to top