ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trivalent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trivalent*, -trivalent-

trivalent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trivalent (adj.) ซึ่งมีวาเลนซีเท่ากับสาม

trivalent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三价[sān jià, ㄙㄢ ㄐㄧㄚˋ, 三价 / 三價] trivalent

trivalent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dreiwertig; trivalent {adj}trivalent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trivalent
Back to top