ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

triumvirate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *triumvirate*, -triumvirate-

triumvirate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
triumvirate (n.) การปกครองแบบมีสามคนปกครอง
English-Thai: HOPE Dictionary
triumvirate(ไทรอัม'วิเรท) n. ระบบผู้มีอำนาจสามคน,ต กลุ่มสามคน,ร่างที่ประกอบด้วยสามองค์
English-Thai: Nontri Dictionary
triumvirate(n) พวกสาม,การปกครองโดยคนสามคน,สามเสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We shall stand fearsome triumvirate, with means to bend the course of history.เราจะกลายเป็นอาณาจักรสามคนน่ากลัว มีอำนาจที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า triumvirate
Back to top