ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trimestral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trimestral*, -trimestral-

trimestral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trimestral (adj.) เกี่ยวกับช่วงเวลาสามเดือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trimestral
Back to top