ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trematode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trematode*, -trematode-

trematode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trematode (n.) พยาธิตัวแบน
English-Thai: HOPE Dictionary
trematode(เทรม'มะโทด) n.พยาธิตัวแบน, Syn. flatworm
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trematode infectionsการติดเชื้อพยาธิใบไม้ [TU Subject Heading]

trematode ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸虫[きゅうちゅう, kyuuchuu] (n) trematode (i.e. a fluke)
吸虫類[きゅうちゅうるい, kyuuchuurui] (n) trematodes (i.e. flukes)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trematode
Back to top