ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treasonously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treasonously*, -treasonously-

treasonously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
treasonously (adv.) อย่างทรยศ

treasonously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verräterisch {adv}treasonously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treasonously
Back to top