ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treadmill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treadmill*, -treadmill-

treadmill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
treadmill (n.) เครื่องโม่
treadmill (n.) เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่ง / ลู่วิ่ง
treadmill (n.) งานประจำหรือวิถีชีวิตซ้ำๆที่น่าเบื่อหรือเหน็ดเหนื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Farmers who grow their own seeds save their own seeds don't buy pesticides have threefold more incomes than farmers who are locked into the chemical treadmill depending on Monsanto and Cargillเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ของตน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของตน ไม่ซื้อยาฆ่าแมลง
And my knee's so bad,I can't even use the treadmill anymore.และเข่าชั้นก็ปวดจน ไม่ได้ใช้เครื่องวิ่งอีกเลย
Films are clean, we ruled out hypertension, the guys have her on a treadmill running a methacholine challenge.ฟิลม์ดูดี เราบำบัดอาการเกร็ง หนุ่มๆเอาเธอเข้าเครื่องปั่น
The treadmill test isn't gonna close her airway, it'll make her lungs explode.เครื่องปั่นไม่ได้ปิดทางเดินหายใจเธอ มันทำให้ปอดเธอแตก
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น
Much as running on a treadmill will elevate your heartbeat.เหมือนวิ่งบนสายพานวิ่ง หัวใจจะเต้นเร็วขึ้น
My nephew Jin was born on a treadmill at bally total fitness.จิน หลานชายของฉันเกิดบนลู่วิ่ง ที่ Bally Total Fitness
(Thirteen) Her hand turned completely blue during the treadmill test.(เธอร์ทีน) มือของเธอเขียว ระหว่างการทดสอบวิ่งสายพาน
It'd be perfect for my "Running for your life" treadmill mix.มันจะดีมากสำหรับอัลบั้ม 'วิ่งเพื่อชีวิต'ของฉัน
There's a treadmill in there.มันมีลู่วิ่งไฟฟ้าอยู่ในนั้น
What kind of treadmill is that?นั้นมันเครื่องอะไรน่ะ?
Is he the reason you're always on the treadmill?ชื่อแคมบอลหนะ ฉันเจอเขาตอนไปโยคะและตอนนี้เขาลำบาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treadmill
Back to top