ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*traunt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น traunt, -traunt-

*traunt* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
traunt (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. absentee, defaulter, avoider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *traunt*
Back to top