ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transposition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transposition*, -transposition-

transposition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transposition (n.) การเปลี่ยนตำแหน่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
transposition(แทรนซโพซิช'เชิน) n. การ-เปลี่ยนตำแหน่ง,การถูกเปลี่ยนตำแหน่ง,การสับเปลี่ยน,การขนย้าย,รูปแบบที่ถูกเปลี่ยนที่., See also: transpositional,transpositive adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transposition๑. การย้ายข้าง (อวัยวะ)๒. การผ่าตัดเลื่อนแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, that was a little transpositional error.ขอโทษ นั่นเป็นผิดพลาดเล็กน้อย

transposition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
互換[ごかん, gokan] (n,vs) (1) transposition; interchange; (adj-f) (2) compatible (e.g. PC); (P)
換位[かんい, kan'i] (n) (logical) conversion (transposition of subject and predicate to form a new proposition)
転位[てんい, ten'i] (n,vs) transposition; dislocation; rearrangement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
移項[いこう, ikou] transposition (vs)
転置[てんち, tenchi] transposition (vs) (e.g. a matrix)

transposition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การย้ายข้าง[n. exp.] (kān yāi khā) EN: transposition FR: transposition [f]
คู่สลับ[n. exp.] (khū salap) EN: transposition FR:

transposition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transposition {f}transposition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transposition
Back to top