ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transparently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transparently*, -transparently-

transparently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transparently (adv.) อย่างโปร่งแสง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you really think another transparently manipul...เธอคิดจริง ๆ เหรอว่า การล่อหลอกที่เห็นได้ช...

transparently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะลุปรุโปร่ง[adv.] (thalupruprō) EN: clearly ; completely ; transparently FR:
อย่างโปร่งใส[adv.] (yāng prōngs) EN: transparently FR: de manière transparente

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transparently
Back to top