ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

translater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *translater*, -translater-

translater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
translater (n.) นักแปล See also: ล่าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna need my Japanese translater.ผมคงต้องการล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า translater
Back to top