ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tragedian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tragedian*, -tragedian-

tragedian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tragedian (n.) ผู้แสดงเรื่องโศก
English-Thai: HOPE Dictionary
tragedian(ทระจี'เดียน) n. ผู้แสดงหรือประพันธ์เรื่องโศก
English-Thai: Nontri Dictionary
tragedian(n) ผู้แสดงโศกนาฏกรรม,ผู้เขียนโศกนาฏกรรม

tragedian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃斯库罗斯 / 埃斯庫羅斯] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc
索福克勒斯[Suǒ fú kè lè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄜˋ ㄙ, 索福克勒斯] Sophocles (496-406 BC), Greek tragedian, author of Oedipus the King

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tragedian
Back to top