ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

track-and-field

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *track-and-field*, -track-and-field-

track-and-field ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
track-and-field (adj.) เกี่ยวกับกรีฑา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was a sportswoman in the East German Olympic track-and-field team... they dispensed anabolic steroids as freely... as here in America they dole out Gatorade.สมัยที่ฉันเป็นนักกีฬากรีฑาในเยอรมันตะวันออก พวกเขาให้สเตอรอยด์กันแบบเต็มที่ เหมือนกับที่นักกีฬาดื่มเกเตอเรด
Track-and-field award.ที่ได้รับรางวัลการติดตามและเขตข้อมูล

track-and-field ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
陸上[りくじょう, rikujou] (n,adj-no) (1) land; ground; shore; (n) (2) (abbr) (See 陸上競技・りくじょうきょうぎ) track-and-field events; (P)
陸上競技[りくじょうきょうぎ, rikujoukyougi] (n) track-and-field events; (P)
陸連[りくれん, rikuren] (n) (abbr) track-and-field association; athletics association

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า track-and-field
Back to top