ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toque

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toque*, -toque-

toque ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toque (n.) หมวกผู้หญิงชนิดไม่มีขอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you forget to take off your toque when you entered a room?รึนายลืมถอดหมวกก่อนเข้าห้อง
He's the cook. The real cook. He's been hiding under my toque.เขาเป็นคนทำ เป็นพ่อครัวตัวจริง เขาในหมวกบนหัวของฉันนี่

toque ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมวกกุ๊ก[n. exp.] (mūak kuk) EN: FR: toque [f]
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner ; toquer (fam.)
เคาะประตู[v. exp.] (khǿ pratū) EN: knock at the door FR: frapper à la porte ; toquer (fam.)

toque ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toque {f}; randloser Damenhuttoque

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toque
Back to top