ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

topographer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *topographer*, -topographer-

topographer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
topographer (n.) ผู้เชี่ยวชาญการทำแผนที่และอธิบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
topographer(ทะพอก'กระเฟอะ) n. ผู้ชำนาญการทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า topographer
Back to top