ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tootsy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tootsy*, -tootsy-

tootsy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tootsy (n.) เท้า
tootsy (n.) คำเรียกเด็กหญิงหรือผู้หญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a big tootsy.ทำไมนิ้วเท้าใหญ่จังเลย

tootsy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんよ[, anyo] (n,vs) (1) (chn) foot; tootsie; tootsy; (2) (chn) toddle; walk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tootsy
Back to top