ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toothache

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toothache*, -toothache-

toothache ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toothache (n.) การปวดฟัน
English-Thai: HOPE Dictionary
toothache(ทูธ'เอค) n. อาการปวดฟัน
English-Thai: Nontri Dictionary
toothache(n) อาการปวดฟัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดฟัน (v.) have a toothache
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once Marcin had toothache he heated the iron and pressed it here.ครั้งหนึ่ง มาร์ชีนปวดฟัน เขาเสียบปลั๊กเตารีด แล้วก็ทาบลงตรงนี้
It smells like that toothache remedy.กลิ่นเหมือนน้ำยาอะไรสักอย่าง
The worst toothache in the world.ลองนึกภาพดูแจ๊ค มันเหมือนการปวดฟันที่เลวร้ายที่สุดในโลก
Now imagine that toothache Being in every bone in your body. " That's-ทีนี้นึกภาพว่าการปวดฟัน เกิดขึ้นที่กระดูกทุกชิ้นบนตัวลูก
Does birkhoff have a toothache or did Percy just cancel him?เบอร์คอฟต้องถอนฟันหรือเพอร์ซี่ยกเลิกเขา
I just assumed that he wasn't eating because of his toothache... but it turns out his hygiene was perfect.ฉันหวังที่มันไม่กิน เพราะมันปวดฟันนะ ร่างการสุขภาพสมบูรณ์ออก

toothache ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牙痛[yá tòng, ㄧㄚˊ ㄊㄨㄥˋ, 牙痛] toothache

toothache ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการปวดฟัน[n. exp.] (ākān pūat f) EN: toothache FR: mal de dents [m]
ปวดฟัน[v. exp.] (pūat fan) EN: have a toothache FR: avoir mal aux dents ; mal de dents [m] ; rage de dents [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toothache
Back to top