ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tonight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tonight*, -tonight-

tonight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tonight (n.) คืนนี้ See also: คืนวันนี้ Syn. this evening, this night
tonight (adv.) ในคืนนี้ See also: ในคืนวันนี้
English-Thai: HOPE Dictionary
tonight(ทะไนทฺ') n.,adj. คืนนี้,คืนวันนี้.
English-Thai: Nontri Dictionary
tonight(adv) ในคืนนี้,ในค่ำคืนนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คืนนี้ (adv.) tonight See also: this night, this evening Syn. คืนวันนี้
คืนวันนี้ (adv.) tonight See also: this night, this evening
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No mistakes tonightคืนนี้ต้องไม่พลาด
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
Are you working late tonight?คืนนี้คุณทำงานดึกไหม
Let's go to the movies tonight!พวกเราไปดูหนังคืนนี้กันเถอะ
Would you like to go to the concert with me tonight?คุณอยากไปดูคอนเสิร์ทกับฉันคืนนี้ไหม?
What are you going to do tonight?คุณจะทำอะไรคืนนี้?
What do you want to do tonight?คุณอยากทำอะไรคืนนี้?
I'm going to see a film tonightฉันกำลังจะไปดูหนังคืนนี้
The class will finish at 7:30 tonightชั้นเรียนจะเลิกในตอนทุ่มครึ่งคืนนี้
Oh it's so quiet tonight!โอ คืนนี้ช่างเงียบเหงาเหลือเกิน
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
That's why we came to you tonightนั่นคือเหตุผลที่ทำไมพวกเรามาหาคุณคืนนี้
What do you have planned for tonight?คุณวางแผนอะไรไว้สำหรับคืนนี้
You out to do some damage tonight?คืนนี้เธอออกมาสร้างความเสียหายบางอย่างหรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are here tonight to rid the country of a tyrant.เรามาที่นี่คืนนี้ เพื่อล้มล้างจอมปีศาจ
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน
Tell him that I can't make it tonight until later.Tell him that I can't make it tonight until later.
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน
Palace Hotel ballroom. Tonight only."แพแลยส โฮเทล โบลรูม คืนนี้เท่านั้น
If your date... don't work out tonight for any reason... there's a motel up on the interstate.ไม่ว่าเหตุผลคืนนี้ก็ไม่ดี มีโรงแรมบนทางด่วน
Install it tonight when he's asleep.ติดตั้งคืนนี้เมื่อเขาหลับ
We are fortunate tonight to have so many unexpected visitors.เรามีความโชคดีในคืนนี้ จะมีผู้เข้าชมที่ไม่คาดคิดมากมาย
Everyone here tonight was either Mr. Boddy's victim or accomplice.ทุกคนที่อยู่ที่นี่คืนนี้เป็นทั้งเหยื่อ คุณบ๊อดดี้หรือผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งนั้น
They're getting too riled up. Do it tonight when they can't see you.เดี๋ยวพวกมันอาละวาด ทำกลางคืนเถอะ มันจะได้ไม่เห็น
This means some messenger from the castle may come tonight to take you.มันคือข้อความที่ เคานท์ส่งถึงเธอ
#And loving me tonight #และรักฉัน ในค่ำคืนนี้

tonight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今晚[jīn wǎn, ㄐㄧㄣ ㄨㄢˇ, 今晚] tonight

tonight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คืนนี้[n. exp.] (kheūn nī) EN: tonight ; this evening ; tonite (inf.) FR: ce soir ; aujourd'hui soir ; cette nuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tonight
Back to top