ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tomtit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tomtit*, -tomtit-

tomtit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tomtit (sl.) อึ See also: ถ่ายอุจจาระ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tomtit
Back to top