ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tommyrot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tommyrot*, -tommyrot-

tommyrot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tommyrot (n.) ความโง่ See also: ความไร้สาระ
English-Thai: HOPE Dictionary
tommyrot(ทอม'มีรอท) n. ความเหลวไหล,ความโง่เง่า, Syn. nonsense,utter foolishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tommyrot
Back to top