ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toiletry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toiletry*, -toiletry-

toiletry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toiletry (n.) เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
English-Thai: HOPE Dictionary
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I put vitamins in your toiletry bag.แม่ใส่วิตตามินไว้ในกระเป๋า\ รวมกับยาสีฟัน

toiletry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toilettensache {f}toiletry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toiletry
Back to top