ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

togetherness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *togetherness*, -togetherness-

togetherness ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well you can talk about togethernessคุณพูดเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันได้
We are truly blessed in our fellowship, our togetherness, our... our..ที่ทรงอวยพรแด่มิตรภาพของเรา การอยู่พรร้อมหน้า.. และ
Carol Lockwood always said that togetherness, in times of tragedy, leads to healing.แครอล ล็อควูดพูดเสมอว่า ถ้าเราอยู่ด้วยกัน ในช่วงเวลาของโศกนาฏกรรม จะนำไปสู่การเยียวยา
The reason Reverend Skinner and I decided to assemble both our congregations here today-- well, it comes down to one word: togetherness.เหตุผลที่ รีเวอเรน สกินเนอร์ และฉัน ได้ตัดสินใจชุมนุม การรวมตัวของเราทั้งคู่ที่นี่ ในวันนี้ มาจาก 1 คำ นั่นก็คือ มิตรภาพอันอบอุ่น
But looking out at you, and, sure, you're all here, but I don't see very much togetherness.แต่มองดูพวกคุณสิ แน่นอน คุณอยู่ที่นี่ แต่ฉันไม่เห็นมิตรภาพอันอบอุ่นมากเท่าไหร่
Take a look around 'cause this is what I'm talking about-- togetherness.มองไปรอบๆ เพราะนี่คือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึง มิตรภาพอันอบอุ่น
And I feel that I can also bring my boobs as a contribution to this "togetherness".แล้วฉันก็รู้สึกว่าเอาหน้าอกใหม่ไปร่วมงาน เพื่อ "ความพร้อมหน้ากัน" ได้ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า togetherness
Back to top