ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toadstool

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toadstool*, -toadstool-

toadstool ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toadstool (n.) เห็ดมีพิษชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
toadstool(โทด'สทูล) n. เห็ดชนิดหนึ่งที่มีพิษ,รา (fungi) ชนิดหนึ่งที่มีลำต้นและส่วนที่คล้ายร่มอยู่ข้างบน
English-Thai: Nontri Dictionary
toadstool(n) เห็ดมีพิษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A bad case of "Toadstool-itis".คาถา 'สาวบายชายเมิน'
And he lives two toadstools down.และเขาอาศัยอยู่ใต้ต้นเห็ดสองต้นด้านล่าง
Negative, the pixie has left the toadstool. No!ขอปฏิเสธ ภูตจิ๋วหายไปแล้ว
Negative, the pixie has left the toadstool.ขอปฏิเสธ ภูตจิ๋วหายไปแล้ว
Repeat, the pixie has left the toadstool.ขอย้ำ ภูตจิ๋วหายไปแล้ว

toadstool ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毒蕈[dú xùn, ㄉㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, 毒蕈] poisonous mushroom; toadstool

toadstool ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliegenpilz {m} [bot.]fly agaric; toadstool
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]toadstool (leather) coral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toadstool
Back to top