ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

titleholder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *titleholder*, -titleholder-

titleholder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
titleholder (n.) ผู้มีตำแหน่ง See also: ผู้มีบรรดาศักดิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
titleholder(ไทเทิลโฮล'เดอะ) n. ผู้มีตำแหน่ง,ผู้มีบรรดาศักดิ์,ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์,ผู้ครองตำ-แหน่งชนะเลิศ (หรือtitlist)

titleholder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイトルホルダー[, taitoruhoruda-] (n) titleholder

titleholder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ถือกรรมสิทธิ์[n. exp.] (phūtheū kam) EN: legal owner ; titleholder FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า titleholder
Back to top