ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timpanist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timpanist*, -timpanist-

timpanist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timpanist (n.) ผู้เล่นกลองใหญ่ (ที่ใช้เล่นในวงออเคสตรา)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timpanist
Back to top