ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timeworn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timeworn*, -timeworn-

timeworn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timeworn (adj.) ล้าสมัย See also: เก่า, โบราณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timeworn
Back to top