ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timeliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timeliness*, -timeliness-

timeliness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unzeit {f} | zur Unzeituntimeliness | out of season

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timeliness
Back to top