ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*timeliness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น timeliness, -timeliness-

*timeliness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untimeliness (n.) ความไม่เหมาะสมกับเวลา Ops. timeliness, appropriateness
untimeliness (n.) การเกิดขึ้นก่อนเวลา

*timeliness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unzeit {f} | zur Unzeituntimeliness | out of season

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *timeliness*
Back to top