ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tiepin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tiepin*, -tiepin-

tiepin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tiepin (n.) เข็มกลัดเน็คไท
English-Thai: HOPE Dictionary
tiepin(ไท'พิน) n. เข็มกลัดเน็คไท, Syn. scarfpin

tiepin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็มกลัดเน็คไท = เข็มกลัดเนคไท[n. exp.] (khemklat ne) EN: tiepin FR: épingle de cravatte [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tiepin
Back to top