ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tiddly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tiddly*, -tiddly-

tiddly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tiddly (sl.) เล็กน้อย
tiddly (sl.) การดื่มเล็กน้อย

tiddly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾き[ひき, hiki] (n) (1) (uk) (See ピストル) gun (slang); pistol; (2) (See お弾き) tiddlywinks; marbles; (3) repellence
御弾き;お弾き[おはじき, ohajiki] (n) (1) (See 弾き・はじき) children's game similar to marbles, played with coin-shaped coloured glass; (2) tiddlywink; counter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tiddly
Back to top