ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thunderhead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thunderhead*, -thunderhead-

thunderhead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thunderhead (n.) พายุฝน
English-Thai: HOPE Dictionary
thunderheadn. พายุเมฆ

thunderhead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] (n) (See 積乱雲) cumulonimbus; gigantic columns of clouds (in summer); thunderhead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thunderhead
Back to top