ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thumb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thumb*, -thumb-

thumb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thumb (n.) นิ้วหัวแม่มือ
thumb a lift (idm.) ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
thumb index (n.) ร่องเปิดหนังสือ See also: ส่วนที่ตัดเป็นร่องที่ขอบหนังสือเพื่อใช้ในการค้นหาเนื้อหาที่ต้องการให้รวดเร็วขึ้น
thumb through (phrv.) พลิก (หน้าหนังสือ) อย่างเร็ว See also: รีบพลิกผ่านๆ
thumbs-down (n.) การไม่เห็นด้วย Syn. rejection
thumbscrew (n.) ตะปูควง
English-Thai: HOPE Dictionary
thumb(ธัมบฺ) n. นิ้วหัวแม่มือ,นิ้วแรกของสัตว์ vt. (ใช้นิ้วหัวแม่มือ) ทำสกปรกแตะพลิกหน้าหนังสืออย่างรวดเร็ว,ดีดสายกีตาร์,ขอโดยสารรถโดยชี้ทิศทางที่จะไปด้วยนิ้วหัวแม่มือ,all thumbs งุ่มง่าม,-Phr. (thumb down การแสดงความไม่เห็นหรือคัดค้าน) -Phr. (under one's thumb
thumbnailขนาดเล็กใช้กับการแสดงภาพขนาดเล็ก ๆ เพียงเพื่อให้พอดูได้ว่าเป็นภาพของอะไร
thumbs-downn. การไม่เห็นด้วย,การตำหน'
thumbstalln. ปลอกหุ้มนิ้วหัวแม่มือ thumbs-up (ธัมซฺ'อัพ) n. การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง}
English-Thai: Nontri Dictionary
thumb(n) นิ้วหัวแม่มือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thumbnail sketchแบบร่างขนาดเล็ก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thumb indexดรรชนีหัวแม่มือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ้วโป้ง (n.) thumb
หัวแม่มือ (n.) thumb Syn. นิ้วโป้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี
Are you gonna open it or stand there with your thumb up your butt?ที่คุณจะเปิดหรือยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณขึ้นก้นของคุณ?
The thumb up my butt sounds better.นิ้วหัวแม่มือขึ้นก้นของฉันเสียงดี
I'll put Tom Thumb to bed, and I'll show Marie her room.ฉั้นจะไปพาทอมไปนอน และจะพา Marie ไปดูห้องนอนของเธอ
Tom Thumb and Thumbelina...Tom Thumb และ Thumbelina...
Just be careful when you point a finger at someone else you are pointing three at yourself and a thumb to the sky.พูดอะไรระวังหน่อยเว้ย เพราะเวลาแกชี้นิ้วด่าคนอื่น อีกสามนิ้วก็จะชี้มาที่ตัวแกเอง และนิ้วโป้งก็ชี้ขึ้นฟ้า
Hold your fingers lightly between the thumb and the forefinger.กุมนิ้ว เบาๆ ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้
Hey, Samwise, why don't you get your thumb out?แซมไวส์ เมื่อไหร่จะจัดการให้เสร็จเนี่ย
Don't follow us, or I'll tell Alexandra you still suck your thumb and sleep with Mr. Blanky.นี่.. เปิดดูซิ. ไหนล่ะ?
What are we supposed to do till then, just sit around with our thumb up our ass?เราควรจต้องะทำอะไรก่อนที่จะถึงเวลานั้น, เพียงแต่ให้นั่งไปเรื่อยๆ บนก้นของเรางั้นหรือ
I haven't seen him suck his thumb like this since he was 2 years old.ผมไม่เคยเห็นเค้าดูดนิ้วโป้งเลย หลังจากเค้าอายุ 2 ขวบ
I declare a thumb war!4 ประกาศสงครามนิ้วโป้ง

thumb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shè, ㄕㄜˋ, 韘] archer's thumb ring
大拇指[dà mu zhǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄨ˙ ㄓˇ, 大拇指] thumb; Tom thumb (small person in folk tales)
笨手笨脚[bèn shǒu bèn jiǎo, ㄅㄣˋ ㄕㄡˇ ㄅㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, 笨手笨脚 / 笨手笨腳] clumsy; all thumbs
概测法[gài cè fǎ, ㄍㄞˋ ㄘㄜˋ ㄈㄚˇ, 概测法 / 概測法] rough-and-ready method; rule of thumb
略图[lu:è tú, ㄜˋ ㄊㄨˊ, 略图 / 略圖] sketch; sketch map; thumbnail picture
图钉[tú dīng, ㄊㄨˊ ㄉㄧㄥ, 图钉 / 圖釘] thumbtack
巨擘[jù bò, ㄐㄩˋ ㄅㄛˋ, 巨擘] thumb; authority (knowledgeable person)
[mǔ, ㄇㄨˇ, 拇] thumb; big toe
拇指[mǔ zhǐ, ㄇㄨˇ ㄓˇ, 拇指] thumb; big toe
摁钉儿[èn dīng er, ㄣˋ ㄉㄧㄥ ㄦ˙, 摁钉儿 / 摁釘兒] thumbtack
[bò, ㄅㄛˋ, 擘] thumb; break; tear; pierce; split; to analyze

thumb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive
サミング[, samingu] (n) thumbing (in boxing, poking a thumb in one's opponent's eye)
サムホイール[, samuhoi-ru] (n) {comp} thumb wheel
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary)
双鉤法[そうこうほう, soukouhou] (n) (See 単鉤法) in calligraphy, a style of holding the brush between the thumb and the index and middle fingers
咫;尺[あた;た(咫), ata ; ta ( shi )] (n,n-suf,ctr) (arch) distance between outstretched thumb and middle finger (approx. 18 cm)
拇指対向性;母指対向性[ぼしたいこうせい;おやゆびたいこうせい, boshitaikousei ; oyayubitaikousei] (n) ability to oppose the thumb; opposable thumb
牛耳る[ぎゅうじる, gyuujiru] (v5r,vt) to control; to take the lead in; to have under one's thumb
画鋲;画びょう[がびょう, gabyou] (n) drawing pin; thumb tack
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)
緑の指[みどりのゆび, midorinoyubi] (n) (uk) green thumb (i.e. natural gardener)
舟状骨[しゅうじょうこつ, shuujoukotsu] (n) navicular bone (largest wrist bone on the thumb side); scaphoid (bone)
親指シフトキーボード[おやゆびシフトキーボード, oyayubi shifutoki-bo-do] (n) {comp} thumb shift keyboard
サムターン[, samuta-n] (n) thumbturn
せん状骨[せんじょうこつ, senjoukotsu] (n) scaphoid bone (in wrist near thumb)
一寸法師[いっすんぼうし, issunboushi] (n) (1) dwarf; midget; elf; Tom Thumb; Jack Sprat; (2) Issun-boshi (Japanese fairytale)
大まかに[おおまかに, oomakani] (exp) in broad terms; as a rule of thumb; loosely
拇指;母指[ぼし, boshi] (n) thumb; big toe
鰍;杜父魚[かじか;とふぎょ(杜父魚);カジカ, kajika ; tofugyo ( mori chichi sakana ); kajika] (n) (1) (uk) sculpin (any fish of family Cottidae, inc. the bullheads and the miller's-thumb); (2) Japanese fluvial sculpin (Cottus pollux)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew

thumb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อังคุฐ[n.] (angkhut) EN: thumb FR: pouce [m]
หือไม่ขึ้น[adj.] (heūmaikheun) EN: submissive ; tame ; under someone's thumb ; unable to protest ; unable to disagree ; cowed FR: soumis
หัวแม่มือ[n.] (hūamaēmeū) EN: thumb FR: pouce [m]
กำมือ[X] (kammeū) EN: under one's thumb ; under one's control ; in one's clutches ; in one's hands ; in the palm of one's hand FR:
นิ้วหัวแม่มือ [n. exp.] (niu hūamaēm) EN: thumb FR: pouce [m]
นิ้วโป้ง[n.] (niu pōng) EN: thumb FR: pouce [m]
อมมือ[v.] (ommeū) EN: suck one's thumb FR: sucer son pouce
พลิกหนังสือ[v. exp.] (phlik nangs) EN: turn over the pages of a book ; thumb the pages of a book FR: feuilleter ; tourner les pages (d'un livre)
ประตูลม[n.] (pratūlom) EN: passage for the wind ; space between adjacent fingers ; part of hand between thumb and forefinger FR:
อยู่หมัด[v.] (yūmat) EN: be under another's thumb ; be in perpetual fear of someone FR: obéir au doigt et à l'oeil
กางมุ้งรอ[v. exp.] (kāng mung r) EN: sit twiddling one's thumbs FR: poireauter (fam.)
แปะโป้ง[v. exp.] (pae pōng) EN: put on the cuff ; hock ; make a thumbprint FR:
เป๊ก[n.] (pek = pēk) EN: peg ; drawing pin ; thumbtack FR: punaise [f] ; petit clou [m]
รอยนิ้วมือ[n. exp.] (røi niūmeū) EN: fingerprints ; thumbmarks FR: empreinte digitale [f]

thumb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Däumling {m}Tom thumb
Fingerschraube {f} [techn.]thumb screw
Lappenschraube {f} [techn.]thumb screw
Daumenabdruck {m}thumb print; thumbprint
Rändelrad {n}thumb wheel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thumb
Back to top