ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

three-dimensional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *three-dimensional*, -three-dimensional-

three-dimensional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
three-dimensional (adj.) มี 3 มิติ (กว้าง สูง ลึก)
English-Thai: HOPE Dictionary
three-dimensionaladj. มี 3 มิติ (กว้าง,สูงและลึก)
three-dimensional spreadsthree-dimensional spreadsheet ตารางจัดการสามมิติหมายถึง โปรแกรมตารางจัดการสมัยใหม่ ๆ ที่สามารถแสดงตารางต่าง ๆ ซ้อน กันได้เหมือนกับเป็นหน้าหนังสือ ในกรณีเช่นนี้ จะมองดูเหมือนกับว่า มีความหนา ความหนานี้เองคือมิติที่สาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Three-dimensional display systemsระบบแสดงผลแบบสามมิติ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every three-dimensional page contains a piece of the primer.ทุกหน้าสามมิติที่มีชิ้น ส่วนของไพรเมอร์
Through thermal mapping, we've generated a three-dimensional image of the structure.เราได้ทำ รูปร่าง 3 มิติ
The doctor will use the three-dimensional imagery to pinpoint the exact location of the growth.หมอจะใช้ เพื่อสร้างภาพ 3 มิติเพื่อหาต่ำแหน่ง ที่ตั้งของเนื้องอก
You will note that the rotary movement Gives the impression of a three-Dimensional tunnel,คุณจะสังเกตได้ว่าการเคลื่อนไหวแบบหมุนเวียนนี้ รอยพิมพ์ของอุโมงที่เป็นสามมิติ
We did a three-dimensional echo.เราทำเอ็กโคสามมิติ..
I wanted to have a three-dimensional experience with what's going on in that lagoon.ผมเริ่มตระหนักว่า นี่จะเป็นขั้นตอนที่ยาวนานมาก
It is only three-dimensional thinking that limits our imagination.ความคิดแบบสามมิติ ที่จำกัดจินตนาการของเรา
The stacking of these two-dimensional layers will create a three-dimensional object.การวางซ้อนกันของ 2 สิ่งนี้ มีระดับชั้นผิวแบบสองมิติ แต่ที่เรากำลังจะสร้างนี้ เป็นวัตถุที่เห็นเป็นสามมิติ
To form a three-dimensional shape.และให้ตั้งฉากที่อีกสองคน
Leonard's idea -- that the event horizon of a black hole is a two-dimensional representation of a three-dimensional object at its center -- solves the problem of information loss.เป็นตัวแทนสองมิติ ของวัตถุสามมิติที่ศูนย์ แก้ปัญหาการสูญเสียข้อมูล
It's as if there were two versions of the description of you and me and what's in this room, one of them being the normal, perceived, three-dimensional reality and the other being a kind of holographic imageคำอธิบายของคุณและ ฉันและสิ่งที่อยู่ในห้องนี้ หนึ่งของพวกเขาเป็น ปกติการรับรู้ในความ เป็นจริงสามมิติ
In a sense, three-dimensional space is just one version of reality.พื้นที่สามมิติเป็นเพียงหนึ่ง ในรุ่นของความเป็นจริง

three-dimensional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三维空间[sān wéi kōng jiān, ㄙㄢ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 三维空间 / 三維空間] three-dimensional space; 3D
立交[lì jiāo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ, 立交] three-dimensional road junction; abbreviation for 立體交叉|立体交叉
立体交叉[lì tǐ jiāo chā, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, 立体交叉 / 立體交叉] three-dimensional road junction (i.e. involving fly-over bridges or underpass tunnels)
立体图[lì tǐ tú, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄊㄨˊ, 立体图 / 立體圖] three-dimensional figure; hologram; stereogram
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 画法几何 / 畫法幾何] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)

three-dimensional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立体[りったい, rittai] (n,adj-no) (1) solid body; three-dimensional object; (2) (abbr) (See 立体駐車場) multi-storey car park; (P)
立体感[りったいかん, rittaikan] (n) feeling of solidity; three-dimensionality; drawing highlights

three-dimensional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มี 3 มิติ = มีสามมิติ[adj.] (mī sām miti) EN: three-dimensional FR: tridimensionnel
ภาพยนตร์ 3 มิติ[n. exp.] (phāpphayon ) EN: 3D film ; three-dimensional film FR: cinéma en 3D [m] ; film en 3D [m]
สามมิติ = 3 มิติ[n. exp.] (sām miti) EN: 3D ; three-dimensional FR: 3D ; en trois dimensions ; tridimensionnel
เทศะ 3 มิติ[n. exp.] (thēsa sām m) EN: three-dimensional space FR: espace tridimensionnel [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า three-dimensional
Back to top