ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thermodynamics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thermodynamics*, -thermodynamics-

thermodynamics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thermodynamics (n.) วิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับพลังงานกล
English-Thai: HOPE Dictionary
thermodynamics(เธอโมไดแนม'มิคซฺ) n. ความร้อนกับพลังงานกลวิทยา, See also: thermodynamist n. thermodynamic adj. thermodynamical adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thermodynamicsเทอร์โมไดนามิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now creationists say the second law of thermodynamics doesn't allow order to arise from disorder.นักคิดได้กล่าวเอาไว้ว่า กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ความเรียบร้อยปกตินั้น เกิดจากความผิดปกติไม่ได้
The first law of thermodynamics states that energy is neither created nor destroyed.กฎข้อแรกของอุณหพลศาสตร์ พลังงานจะไม่สูญหายไป หรือเกิดขึ้นใหม่
Maybe properties of both, like coral, except its growth rate smacks right up against the laws of thermodynamics.บางทีอาจจะเป็นทั้งสองอย่าง เหมือนปะการังไง ยกเว้นอัตราการเจริญเติบโต ซึ่งขัดแย้งกับกฏของ วิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับพลังงานกล.
The second law of thermodynamics--กฎข้อที่สอง ของอุณหพลศาสตร์..
What makes time special is a law of physics, the second law of thermodynamics.สิ่งที่ทำให้ช่วงเวลาพิเศษเป็น กฎหมายของฟิสิกส์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์
If I do not use my heater, I will be... slowly killed by the laws of thermodynamics.ถ้าฉันไม่ได้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นของฉันฉันจะ ถูกฆ่าตายอย่างช้าๆโดยกฎหมายของอุณหพลศาสตร์

thermodynamics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显焓[xiǎn hán, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄢˊ, 显焓 / 顯焓] sensible enthalpy (thermodynamics); energy required to go from one state to another
热力学[rè lì xué, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 热力学 / 熱力學] thermodynamics

thermodynamics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学熱力学[かがくねつりきがく, kagakunetsurikigaku] (n) chemical thermodynamics

thermodynamics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ [n. exp.] (kot khøng t) EN: laws of thermodynamics FR: lois de la thermodynamique [fpl] ; principes de la thermodynamique [mpl]
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: first law of thermodynamics FR: premier principe de la thermodynamique [m]
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ [n. exp.] (kot khø thī) EN: first law of thermodynamics FR: premier principe de la thermodynamique [m]
กฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: third law of thermodynamics FR:
กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: second law of thermodynamics FR: deuxième principe de la thermodynamique [m] ; deuxième loi de la thermodynamique [f] ; principe de Carnot [m]
กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ [n. exp.] (kot khø thī) EN: second law of thermodynamics FR: deuxième principe de la thermodynamique [m] ; deuxième loi de la thermodynamique [f] ; principe de Carnot [m]
กฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: zeroth law of thermodynamics FR:
เทอร์โมไดนามิกส์ [n.] (thoēmōdainā) EN: thermodynamics FR: thermodynamique [f]
อุณหพลศาสตร์[n.] (unhaphonlas) EN: thermodynamics FR: thermodynamique [f]
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น[n. exp.] (unhaphonlas) EN: basic thermodynamics FR:
อุณหพลศาสตร์เคมี[n. exp.] (unhaphonlas) EN: chemical thermodynamics FR:
อุณหพลศาสตร์ของการทำความเย็น[n. exp.] (unhaphonlas) EN: thermodynamics of refrigeration FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thermodynamics
Back to top