ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thereon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thereon*, -thereon-

thereon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thereon (adv.) บนสิ่งนั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
thereon(แธร์'ออน,แธร์'ออน) adv. บนสิ่งนั้น,หลังจากนั้นทันที,ทันทีที่, Syn. thereupon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thereon
Back to top