ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the business

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the business*, -the business-

the business ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
the business (sl.) เจ๋ง See also: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม Syn. business
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scissoring the earth Carving up the land Is the business of kings and stuffแบ่งแยกพื้นที่ แบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องของกษัตริย์
That's the only good thing about this, is the business you're doing in town!นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นธุรกิจที่คุณกำลังทำในเมือง
I also know, that it was the business you have chosen...และฉันก็ยังรู้อีกด้วยว่า นายพยายามที่จะ...
Congratulations, Lex, you made the Business page for once.ยินดีด้วยเล็กซ์ ที่แกได้ขึ้นหน้าข่าวธุรกิจจนได้
150 years ago the business corporation was a relatively insignificant institution.150 ปีก่อน บรรษัทธุรกิจ เป็นแค่สถาบันที่ไม่ค่อยสำคัญ
Listen, 95 percent or some percent huge percentage of the business community are honest and uh, reveal all their assets got compensation programs that are balanced.ความจริงแล้ว 95% หรือหลาย ๆ เปอร์เซ็นต์ของชุมชนธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์
And I think the business community recognizes that.และผมคิดว่าชุมชนธุรกิจก็ยอมรับเรื่องนี้
I understand the business reasons.ฉันเข้าใจเหตุผลทางธุรกิจ.
Now, let's get down to the business of sucking every loose penny out of Mr. and Mrs. Average-Knucklehead.เอาล่ะ มาเริ่มทำงานดูดเงิน ทุกบาททุกสตางค์... จากประชาชนตาดำๆ ของเรากันได้แล้ว
It'll look the business when it is, though.- รอให้หน้าหนาวผ่านไป...
Look, when the business is going good we're gonna...ฟังนะ, เมื่อไหร่เศรษฐกิจดีขึ้น... ...เราค่อย / นู้น !
Your mom and I started the business when we were in our twenties.แม่แกกับฉันเริ่มทำงานนี้ตอนที่เราอายุยี่สิบเศษๆ

the business ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霸业[bà yè, ㄅㄚˋ ㄧㄝˋ, 霸业 / 霸業] the business of hegemony; toiling to become master of the universe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the business
Back to top