ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

telex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *telex*, -telex-

telex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
telex (n.) โทรเลข See also: การส่งโทรเลขโดยผู้ใช้โดยตรง
telex (n.) ข้อความทางโทรเลข
English-Thai: HOPE Dictionary
telex(เท'เลคซฺ) n. การส่งโทรเลขโดยผู้ใช้โดยตรง,วงจรตรงของระบบโทรเลข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
telexเทเลกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
telexเทเลกซ์, การบริการรับและส่งข่าวสารทางโทรพิมพ์ซึ่งมีข่ายงานอยู่ทั่วโลก telex ย่อมาจาก teleprinter exchange [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องโทรสาร (n.) telex See also: facsimile Syn. แฟกซ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They could just send a telex. It'd be a lot cheaper.พวกเขาส่งโทรสารมาก็ได้ ถูกกว่าด้วย

telex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレックス[, terekkusu] (n) (abbr) telex; teletypewriter exchange; (P)

telex ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เทเลกซ์ = เทเล็กซ์[n.] (thēlek) EN: telex FR:

telex ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernschreibsystem {n}telex system
Telexdienst {m}telex service
Telexnetz {n}telex network

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า telex
Back to top