ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

telephony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *telephony*, -telephony-

telephony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
telephony (n.) ระบบโทรศัพท์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
telephonyการโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

telephony ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony
コードレステレフォニー[, ko-doresuterefoni-] (n) {comp} cordless telephony
テレフォニー[, terefoni-] (n) {comp} telephony
インターネット電話[インターネットでんわ, inta-netto denwa] (n) (1) {comp} (See IP電話) Internet telephony; (2) Internet telephone
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony
テレフォニー[てれふぉにー, terefoni-] telephony
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT

telephony ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trägerfrequenztelefonie {f}carrier telephony
Telefonsystem {n}telephony system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า telephony
Back to top