ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*teevee*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น teevee, -teevee-

*teevee* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teevee (n.) เครื่องรับโทรทัศน์ See also: โทรทัศน์, ทีวี Syn. T.V., tube, boob tube, box

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *teevee*
Back to top