ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tectonic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tectonic*, -tectonic-

tectonic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tectonic (adj.) เกี่ยวกับการก่อสร้าง See also: เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม Syn. structural
English-Thai: HOPE Dictionary
tectonic(เทคทอน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) การก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม,โครงสร้างของพื้นผิวโลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tectonic breccia; autoclastic; crush brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're not seeing soil liquefaction we'd expect or any evidence of fracture propagation within the tectonic plates.เรายังไม่พบการทรุดตัวของดินดังที่คาดไว้ หรือแม้แต่ร่องรอยการ ร้าวอย่างต่อเนื่อง บนแผ่นธรณีภาค
Quantum tectonic event would be my guess.การเปลี่ยนแปลงทางควันตัมของผิดโลก เป็นสิ่งที่ฉันเดา
A quantum tectonic event?การเปลี่ยงแปลงทางควันตัม?
These are tectonic plates that are shifting right under us. Pardon me, one second.แบบที่ พอมีทีวีในห้องแล้วจะคุยด้วยไม่รู้เรื่อง?
'Cause in a few short hours, the intelligence community will be experiencing a tectonic shift courtesy of an antigovernment terrorist known as Nikita.เพราะในอีกไม่กี่ชั่วโมง หน่วยข่าวกรองจะได้ประสบกับ การเปลี่ยนแปลง
A fissure between two tectonic plates.เข้ามาทางช่องระหว่างแผ่นเปลือกโลก
The needle picks it up like it would a tectonic shift, and it's picking up a lot.เข็มจะทำให้มันกระตุก เหมือนกับยกเปลือกโลก และมันก็กระตุกมาก
This is a U.S. geological survey of the tectonic plates running underneath Starling City.นี่คือ กรมสำรวจธรณีของU.S. ของแผ่นเปลือกโลกที่กำลัง ทำงานอยู่ภายใต้เมืองสตาร์ลิ่ง
Later, tectonic forces lifted the skeletal reef high above sea level, where it was eroded and sculpted over eons by wind and rain.ระดับน้ำทะเลสูงเหนือที่ที่มัน ถูกกัดเซาะและการแกะสลัก มากกว่ามหายุคโดยลมและฝน แค่คิดว่าสิ่งที่สถานที่แห่งนี้ดูเหมือน
It formed when tectonic forces pushed the seabed under the adjoining continental plate.ภายใต้แผ่นทวีปที่อยู่ติดกัน คนอื่น ๆ ได้เดินบนดวงจันทร์
Tectonic forces continue to shape our planet.กองกำลังเปลือกโลกยัง คงรูปร่างโลกของเรา ในอนาคตยังเป็นดาวเคราะห์ดวงอื่น
Tectonic forces gradually brought these two continents together, closing the channel and creating the Isthmus of Panama.ทั้งสองทวีปด้วยกันปิดช่องทาง และการสร้างคอคอดปานามา นี้จัดรูปแบบทั่วโลกของ กระแสน้ำในมหาสมุทร

tectonic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
构造[gòu zào, ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ, 构造 / 構造] structure; composition; tectonic (geol.)
地块[dì kuài, ㄉㄧˋ ㄎㄨㄞˋ, 地块 / 地塊] tectonic plate
板块[bǎn kuài, ㄅㄢˇ ㄎㄨㄞˋ, 板块 / 板塊] tectonic plate; continental plate
板块构造[bǎn kuài gòu zào, ㄅㄢˇ ㄎㄨㄞˋ ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ, 板块构造 / 板塊構造] plate tectonics

tectonic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中央構造線[ちゅうおうこうぞうせん, chuuoukouzousen] (n) Median Tectonic Line
内帯[ないたい, naitai] (n) (1) (See 外帯・1) area on the concave side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本内帯) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line
西南日本[せいなんにほん, seinannihon] (n) (See 東北日本) southwest Japan (southwest of the Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line)
西南日本内帯[せいなんにほんないたい, seinannihonnaitai] (n) (See 西南日本) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line
西南日本外帯[せいなんにほんがいたい, seinannihongaitai] (n) (See 西南日本) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line
アーキテクトニック[, a-kitekutonikku] (n) aechitectonic
プルームテクトニクス[, puru-mutekutonikusu] (n) plume tectonics

tectonic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผ่นเปลือกโลก[n. exp.] (phaen pleūa) EN: tectonic plate FR: plaque tectonique [f] ; plaque [f]
ทฤษฎีเพลตเทคโทนิคส์ [n. exp.] (thritsadī p) EN: theory of plate tectonics ; plate tectonics theory FR: tectonique des plaques

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tectonic
Back to top