ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tearing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tearing*, -tearing-

tearing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tearing (adj.) รุนแรง See also: ดุเดือด Syn. severing, bursting, breaking
English-Thai: HOPE Dictionary
tearing(แท'ริง) adj. เร่งรีบอย่างรุนแรง,ผลุนผลัน,ดุเดือด,รุนแรง.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควาก (adv.) sound of tearing cloth
การฉีก (n.) tearing See also: rending Syn. การดึง, การทึ้ง
การดึง (n.) tearing See also: rending Syn. การทึ้ง
การทึ้ง (n.) tearing See also: rending Syn. การดึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's-a tearing spaghetti!มันทำร้าย สปาเก็ตตี้
Your own is gonna be tearing away with yourself, until you come to terms with what you are!นายกำลังจะหนีความเป็นตัวของตัวเอง จนกระทั่งนายกลับมาสู่สิ่งที่เป็นนายเป็น
Starts... shooting around. Bullets tearing up the place.แล้วยิงกราดไปทั่ว จนที่นั่นกระจุยหมด
My skull's so full it's tearing me apartสมองของฉันมันเต็มเปี่ยม มันต่อว่าฉัน
They're tearing down our old apartment.พวกเขาพัง อพาร์เม้นท์เก่าของเรา
Yubaba's tearing the place apart looking for youยูบาบ้าค้นทุกที่กระจุย เพราะตามหาเจ้า
It's tearing me apart inside.ฉันรู้สึกเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงๆ
Something was in the stable tearing our horses to pieces.บางสิ่งในความมืด ฉีกม้าเราออกเป็นชิ้นๆ
Let's try tearing hereมาดูเรื่องน่าเศร้านี่ก่อนได้ใหม
You're upset, you're confused, it's tearing you up inside!คุณเสียใจ สับสน ร่ำไห้อยู่ข้างใน!
It's tearing you up inside!it's tearirhg you up irhside!
That are already run-down instead of tearing up new land.- ที่ใหม่ ที่ใหม่ ที่ใหม่

tearing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhé, ㄓㄜˊ, 磔] tearing off limbs as punishment

tearing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P)
ステアリング[, sutearingu] (n) (abbr) steering gear
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee
ばりばり(P);バリバリ[, baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P)
パワーステアリング[, pawa-sutearingu] (n) power steering; (P)

tearing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แควก[X] (khwāek) EN: [sound of ripping or tearing] FR:

tearing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laufflächeneinriss {m}tread tearing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tearing
Back to top