ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tatty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tatty*, -tatty-

tatty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tatty (adj.) หยาบ See also: หยาบคาย, ไม่เรียบร้อย, สกปรก, เลว, มีคุณภาพเลว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Red hair, vacant expressions tatty, secondhand book.ไหนดูซิ ผมแดง หน้าตาไร้อารมณ์ ปอน ๆ ซื้อแต่หนังสือมือสอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tatty
Back to top