ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tartar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tartar*, -tartar-

tartar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tartar (n.) หินปูนที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน See also: หินปูนที่เกาะอยู่ตามไรฟัน
Tartar (n.) ชนกลุ่มที่อาศัยในเอเชียและตะวันออกของยุโรป
Tartar (n.) คนน่ากลัว
tartar sauce (n.) น้ำซอสชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
tartar(ทาร์'ทาร์) n. หินปูนน้ำลายที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: tartarous adj
English-Thai: Nontri Dictionary
tartar(n) การเคลือบฟัน,หินปูนตามขอบฟัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาด (n.) Tartar Syn. ตาดมองโกล
ตาดมองโกล (n.) Tartar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sweetheart, is that, um, tartar sauce?ขอตัวแป๊บ นั่นทาร์ทาร์ซอสเหรอจ๊ะ
Now, here's your tartar sauce.นี่ซอสทาร์ทาร์ของนาย
I've already had my shots, and I won't touch the tartar sauce, okay?แค่แป๊บเดียว ฉันไม่จับโดนซอสหรอก
She seems to particularly like the salmon tartar at table salt.เธอดูเหมือนจะชอบทาร์ทาร์แซลมอนนะ
Vibrations knock the tartar off your teeth.เคาะสั่นสะเทือนทาร์ทาร ปิดฟันของคุณ.
Now, if you want to avoid a legal situation, I suggest you run to the kitchen and get some tuna tartare for william Shakespeare on the house.หากคุณอยากเลี่ยงการขึ้นโรงขึ้นศาล ขอแนะนำให้เข้าครัว นำ "นำทาทาทูน่า" มาเสิร์ฟ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ โดยไม่คิดมูลค่า
This is Tartaros, Front Gate, A-2.นี่คือทาทาร์รอส ประตูหน้า A-2
Looks like the Tartaros Conference Hall is stabilized and under control.ท่าทางหอประชุมทาทาร์รอส จะปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุม
We've received the latest report on the attack at Tartaros Conference Hall.เราได้รับรายงานล่าสุดของการโจมตี ที่หอประชุมทาทาร์รอส
Then the terrorist attack on Tartaros was just some kind of test.ตอนที่พวกมันโจมตีทาทาร์รอส คงแค่ทดสอบ
My readings say they're heading towards Tartaros.จากการคาดการณ์ พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังทาทาร์รอส
We love kipburgers And colored tartare.เรารัก คีปเบอร์เกอร์ และรักสีทาทา

tartar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 觱] fever; tartar horn
塔塔儿[Tǎ tǎ r, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄖ˙, 塔塔儿 / 塔塔兒] Tartar (person)
塔塔儿人[Tǎ tǎ r rén, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄖ˙ ㄖㄣˊ, 塔塔儿人 / 塔塔兒人] Tartar (person)
鞑靼海[Dá dá hǎi, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄏㄞˇ, 鞑靼海 / 韃靼海] Straits of Tartary between Sakhalin and Russian mainland
酒石酸[jiǔ shí suān, ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ ㄙㄨㄢ, 酒石酸] tartaric acid
[dá, ㄉㄚˊ, 鞑 / 韃] Tartar; a tribe in China
鞑虏[Dá lǔ, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, 鞑虏 / 韃虜] Tartar, insulting term for Manchus used around 1900
塔塔尔[Tǎ tǎ ěr, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄦˇ, 塔塔尔 / 塔塔爾] Tatar (nationality); Tartar

tartar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce
歯石[しせき, shiseki] (n) dental calculus (calcified deposits that accumulate on the teeth); tartar (of the teeth)
酒石[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) tartar (as formed during the fermentation of wine, etc.)
タルタルステーキ[, tarutarusute-ki] (n) steak tartare (wasei
酒石英[しゅせきえい, shusekiei] (n) cream of tartar; potassium hydrogen tartrate

tartar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หินน้ำลาย[n. exp.] (hin nāmlāi) EN: tartar FR: tartre dentaire [m] ; tartre [m]
หินปูน[n.] (hinpūn) EN: limestone ; tartar ; lime FR: calcaire [m] ; pierre calcaire [f] ; roche calcaire [f] ; pierre à chaux [f] ; tartre [m]
ขี้ฟัน[n. exp.] (khī fan) EN: tartar ; calculus FR: tartre [m] ; dépôt dentaire [m]
คราบหินปูน[n. exp.] (khrāp hinpū) EN: calculus ; tartar FR:
ขูดหินน้ำลาย[v. exp.] (khūt hin nā) EN: remove tartar FR: détartrer les dents
ขูดหินปูน[v. exp.] (khūt hinpūn) EN: remove tartar FR: détartrer les dents
ซอสตาต้า = ซอสตาร์ต้าร์[n. exp.] (søt tātā) EN: tartar sauce FR: sauce tartare [f]
ตาด[n. prop.] (Tāt ) EN: Tartar ; Tatar FR: Tartare [m]
กรดปูน[n. exp.] (krot pūn) EN: tartaric acid FR: acide tartrique [m]
พล่ากุ้ง[n. exp.] (phlā kung) EN: sour raw-prawn salad ; spicy shrimp salad FR: crevettes tartares aux piments [fpl]

tartar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weinstein {m}tartar (of wine); cream of tartar
Remoulade {f}tartar sauce
Tartar {m}; Tartarin
Kesselstein {m}tartar (in kettle)
Zahnstein {m} [med.]tartar (on teeth)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tartar
Back to top