ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

taro

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *taro*, -taro-

taro ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
taro (n.) เผือก See also: หัวเผือก
tarot (n.) ไพ่ทาโร่
English-Thai: HOPE Dictionary
taro(ทาร์'โร,แทร'โร) n. เผือกด้วยน้ำดินหรือส'หรือขี้ผึ้ง pl. taros
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taroเผือก [TU Subject Heading]
Tarot cardsไพ่ทาโรต์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังนก (n.) sweetmeat made of taro or sweet potato sliced in pieces and arranged in nest shaped Syn. ขนมรังนก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Taro Ochiai, from Tochigi Prefecture. My sport was judo.ผมชื่อ ทาโร่ โอชิอิ, จากอำเภอ โตชิกิ กีฬาของผมคือยูโด
So make sure to have Taro take care of it promptly.ยังไง.. ก็ให้ลูก ทาโร เขาช่วย ดูแลจัดการช่วยแม่ .. ก็แล้วกันนะ
Satoshi Hakuzen, Hiroaki Kawatsure Tomoya Nagai, Tetsu Watanabe Taro Suwa as Dr. Sugitaซาโตชิ ฮากูเซ็น, ฮิโรอะกิ คาวัตซูเระ, นาไก, เท็ตสุ วาตานาเบะ ทาโระซูวะ แสดงเป็น ดร.ซูจิตะ
Don't trip on the taro rootเวลาเดินระวังนี่แหละ
Taro and Yoko laugh at me for this.ทาโร กับ โยโกะ พากันขบขันเรื่องนี้
Taro became the dragon that guards Lake Dohwada.ทาโร่ก็กลายเป็นมังกร ที่คอยดูแลรักษาทะเลสาป โดวาดะ
It's Sasaki Kentaro we're talking about...เรากำลังพูดถึง Sasaki Kentaro...
This is Yutaro.แล้วนี้คือ ยูทาโร่คุง หืม..
KOBAYASHI Eitaro Lee Bong-Ouโคบายาชิ เออิทาโร่ ลี บอง-อู
Sakutaro is odd name, no?Sakutaro ชื่อประหลาด, ไม่หรอ?
Dad was a fan of the poet, Hagiwara Sakutaroพ่อ เป็นแฟนนักกวี, Hagiwara Sakutaro
And that's how, I, Hirosi Aki, and Matsumoto Sakutaro, started going out together, but...วันที่ 14 กรกฏา และนั่นก็คือการที่ ฉัน, Hirosi Aki และ Matsumoto Sakutaro

taro ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桥本龙太郎[Qiáo běn Lóng tài láng, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄣˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 桥本龙太郎 / 橋本龍太郎] HASHIMOTO Ryūtarō (1937-2006), Japanese politician, Prime Minister 1996-1998
司马辽太郎[Sī mǎ Liáo tài láng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄠˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 司马辽太郎 / 司馬遼太郎] SHIBA Ryotarō (1923-1996), Japanese author of historical novels
石原慎太郎[Shí yuán Shèn tài láng, ㄕˊ ㄩㄢˊ ㄕㄣˋ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 石原慎太郎] ISHIHARA Jintarō (1932-), Japanese novelist, right-wing political commentator and prominent holocaust denier
太鲁阁[Tài lǔ gé, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ, 太鲁阁 / 太魯閣] Taroko gorge national park in Hualien county, Taiwan; Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan
太鲁阁族[Tài lǔ gé zú, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ ㄗㄨˊ, 太鲁阁族 / 太魯閣族] Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan
[yù, ㄩˋ, 芋] taro; Colocasia antiquorum; Colocasia esculenta
芋艿[yù nǎi, ㄩˋ ㄋㄞˇ, 芋艿] taro
芋头[yù tou, ㄩˋ ㄊㄡ˙, 芋头 / 芋頭] taro

taro ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレベス芋[セレベスいも, serebesu imo] (n) (See 赤芽芋) type of taro originally from Sulawesi
タロ芋[タロいも, taro imo] (n) taro (Colocasia esculenta); cocoyam; dasheen
子芋;小芋[こいも, koimo] (n) (See 芋の子) secondary taro corm; daughter taro corm; taro cormel; taro bud
紅ずいき;紅芋茎[くれないずいき, kurenaizuiki] (n) red taro stems; red aroid
芋の子[いものこ, imonoko] (n) (includes both 子芋 and 孫芋) (See 子芋,孫芋) minor taro root; taro cormlet; taro cormel
里芋[さといも, satoimo] (n) taro (Colocasia esculenta); dasheen; eddo
インタロゲーション;インタロゲイション[, intaroge-shon ; intarogeishon] (n,adj-f) interrogation
インタロゲーションマーク;インタロゲイションマーク[, intaroge-shonma-ku ; intarogeishonma-ku] (n) interrogation mark
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
カタログショッピング[, katarogushoppingu] (n) catalog shopping; catalogue shopping
カタログスペック[, katarogusupekku] (n) {comp} catalog spec
カタログセット[, katarogusetto] (n) {comp} catalog set
カタログドプロシジャ[, katarogudopuroshija] (n) {comp} cataloged procedure
カタログプロパティ[, katarogupuropatei] (n) {comp} catalog property
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
カタログ販売[カタログはんばい, katarogu hanbai] (n) catalog retailing; catalogue retailing
カンタループ;カンタロープ[, kantaru-pu ; kantaro-pu] (n) cantaloupe
キャンタロープ[, kyantaro-pu] (n) cantaloupe
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys)
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb
ニューデリーメタロベータラクタマーゼ[, nyu-deri-metarobe-tarakutama-ze] (n) New Delhi metallo-beta-lactamase; NDM-1
バックアップセットカタログ[, bakkuappusettokatarogu] (n) {comp} backup set catalog
パンタロン[, pantaron] (n) pantaloons (fre
メタロセン[, metarosen] (n) metallocene
一太郎[いちたろう, ichitarou] (n) {comp} Ichitaro (word processing package)
型録(ateji)[カタログ(P);かたろぐ, katarogu (P); katarogu] (n,vs) (uk) catalog; catalogue; (P)
大膳[だいぜん;ダイゼン, daizen ; daizen] (n) (uk) black-bellied plover; grey plover (Pluvialis squatarola)
大阪事件[おおさかじけん, oosakajiken] (n) Osaka Incident; plot by Oi Kentaro and the Liberal Party to support a Korean uprising, 1885
天一太郎[てんいちたろう, ten'ichitarou] (n) (obsc) (See 天一神,天一天上,癸巳) day of Ten'ichijin's first ascension to heaven in a year (the 30th day of the first sexagenary cycle of the year)
太郎さん[たろうさん, tarousan] (n) (1) (sl) (See 隠語) cockroach (word used in restaurants so customers won't catch on); (2) Mr Tarou
女教皇[おんなきょうこう;じょきょうこう, onnakyoukou ; jokyoukou] (n) High Priestess (Tarot card); Popess
女祭司[おんなさいし;じょさいし, onnasaishi ; josaishi] (n) (esp. in tarot cards) (See 女性祭司) priestess
孫太郎虫[まごたろうむし, magotaroumushi] (n) (col) (See 蛇蜻蛉) hellgrammite (larva of dobsonfly species Protohermes grandis)
玉手箱;たまて箱[たまてばこ, tamatebako] (n) (1) treasure chest (in the story of Urashima Taro); Urashima's casket; Pandora's box; (2) important secret that is not easily revealed to others
番太郎[ばんたろう, bantarou] (n) (See 番太) watchman
筑前煮[ちくぜんに, chikuzenni] (n) chicken stew with taro, carrot, burdock, etc.
芋(P);薯;藷[いも, imo] (n) (1) tuber; taro; potato; (2) (derog) yokel; bumpkin; (P)
風太郎;プー太郎[ぷうたろう(風太郎);プーたろう(プー太郎);ふうたろう(風太郎);プータロー(P), puutarou ( fuutarou ); pu-tarou ( pu-tarou ); fuutarou ( fuutarou ); pu-taro-(P)] (n) (1) (col) vagabond; floater; vagrant; (2) day labourer, esp. on the docks; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure
トランジスタ-トランジスタロジック[とらんじすた - とらんじすたろじっく, toranjisuta - toranjisutarojikku] transistor-transistor logic, TTL

taro ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัวลอยเผือก[n. exp.] (būaløi pheū) EN: steamed taro and flour with coconut milk FR:
หัวเผือก[n. exp.] (hūa pheūak) EN: taro root FR:
แกงบวดเผือก[n. exp.] (kaēngbūat p) EN: taro in coconut milk FR:
คูน[n.] (khūn) EN: giant elephant ear ; Indian taro ; Colocasia gigantea FR: Colocasia gigantea
โอนีแปะก๊วย = โอวนีแปะก๊วย[xp] (ōnī paekwua) EN: sweet sticky rice topped with sweet taro paste and ginkgo FR:
เผือก[n.] (pheūak) EN: taro ; taro root FR: taro [m]
เผือกแกงบวด[n. exp.] (pheūak kaēn) EN: taro in coconut milk FR:
เผือกหอม[n. exp.] (pheūak høm) EN: taro FR:
เผือกกวน[n. exp.] (pheūak kūan) EN: taro pudding ; sweet taro paste in the shape of a pretty rose FR:
ต้นเผือก[n. exp.] (ton pheūak) EN: taro FR: taro [m]
อมฤตรส[n.] (amareuttaro) EN: nectar FR:
เอ็ดตะโร[v.] (ettarō) EN: make a commotion ; clamour ; clamor (Am.) FR:
นักขัตฤกษ์[n.] (nakkhattaro) EN: festival ; seasonal festival ; annual holiday ; celebration of a festival ; festivity FR:
ไพ่ทาโรต์ ; ไพ่ทาโร่[n. exp.] (phai thārō) EN: tarot cards FR: tarot [m]
ไพ่ยิปซี[n. exp.] (phai yipsī) EN: tarot cards FR:
พูดเอ็ดตะโร[v. exp.] (phūt ettarō) EN: shout FR:

taro ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kiebitzregenpfeifer {m} [ornith.]Grey Plover (Pluvialis squatarola)
Tarock {n}tarot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า taro
Back to top