ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tally with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tally with*, -tally with-

tally with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tally with (phrv.) เข้ากันได้กับ Syn. correspond to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าเค้า (v.) tally with the facts See also: be suitable to the cause, be appreciate to the reason Syn. เข้าท่า, เข้าแก๊ป Ops. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เข้าท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And two--as captain of the cheerleading squad, it's totally within my rights to recruit talent where I see it.สอง--ในฐานะกัปตัน ของเชียร์ลีดเดอร์, มันเป็นสิทธ์ของฉัน ที่จะคนได้โชว์ความสามารถ ในทุกที่ ที่ฉันต้องการ

tally with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不符] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to

tally with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าเค้า[v.] (khaokhao) EN: fit ; make sense ; tally with the facts ; suitable to the cause ; be reasonable FR:
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng t) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tally with
Back to top