ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talk over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talk over*, -talk over-

talk over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk over (phrv.) ปรึกษา See also: ขอคำแนะนำ, ขอความเห็น, ปรึกษาหารือ, พิจารณากัน Syn. consult, talk about
talk over (phrv.) พิจารณานานๆ Syn. talk out, talk through
talk over (phrv.) ชักชวนให้เปลี่ยนความคิด Syn. talk round
talk over (phrv.) พูดคุยในเรื่องที่ไม่เข้าใจ Syn. talk above
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've thoroughly publicly embarrassed myself enough, so you think maybe we could go talk over some coffee or something like that?ผมรู้สึกอายกับสาธารชนตรงนี้มากพอแล้วนะ คุณคิดว่าเราน่าจะไปหาที่นั่งดื่มกาแฟกันนะ หรืออะไรก็ได้
We'll talk over dinner.เราจะคุยตอนอาหารเย็น
I know what you're saying, so let's go over there and talk over a cigarette.ฉันได้ยินสิ่งที่คุณพูด ไปที่นั่นกันเอะ คุยกัน สูบบหรี่กันไป คุณ...
I get what you're saying, so why don't we go over there and talk over a smoke?ผมเข้าใจว่าคุณพยายามจะพูดอะไร ตอนนี้เราไปคุยกันระหว่างที่สูบบุหรี่กันเถอะ
Sure. Let's talk over breakfast.แน่นอน แต่หลังจากข้าวเช้านะ
And everyone would kinda just talk over it.- แล้วคนก็คุยกลบเสียงเพลง
Well,you brothers have a lot to talk over.และ แองเจโล เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ของกองทัพ พี่ชาย มีอะไรจะคุณตั้งเยอะแน่ะ

talk over ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通话[tōng huà, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 通话 / 通話] talk over telephone; hold a conversation

talk over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
計らう[はからう, hakarau] (v5u,vt) to manage; to arrange; to talk over; to dispose of

talk over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talk over
Back to top