ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talk about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talk about*, -talk about-

talk about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk about (phrv.) ปรึกษา See also: หารือ Syn. consult, talk over
talk about (phrv.) พูดคุยเกี่ยวกับ Syn. advert to, refer to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
I'd rather not talk about itฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมัน
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
I don't have time to talk about this nowฉันไม่มีเวลามาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้
We'll talk about it tomorrowพวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับมันในวันพรุ่งนี้
He never liked to talk about anything seriousเขาไม่เคยชอบพูดเกี่ยวกับอะไรที่เครียดๆ
I don't want to talk about it any moreฉันไม่อยากจะพูดถึงมันอีกต่อไป
We have to talk about everything!เราต้องคุยกันเกี่ยวกับทุกเรื่อง
Don't talk about things you know nothing aboutอย่ามาพูดถึงสิ่งที่เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย
But it might make you feel better to talk about itแต่มันอาจทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นที่ได้พูดออกมา
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
Sir, I would like to talk aboutท่านครับ ผมอยากพูดคุยเกี่ยวกับ...
Is there something you want to talk about?เธออยากพูดเกี่ยวกับอะไรอีกไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if you had my memories, you wouldn't go there or talk about it or even think about it.ถ้าคุณมีความทรงจำอย่างที่ผมมี คุณก็จะไม่มีวันไปเหยียบที่นั่น
Well... Say we could talk about that when we're sure about the matter.งั้นบอกว่าเราจะคุยกันก็ต่อเมื่อเราเเน่ใจเรื่องนั้นเเล้ว
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู
I just wanna talk about facts.ผมแค่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
There's something else I'd like to talk about for a minute. Thanks.มีบางอย่างที่ฉันต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับนาทีที่ ขอบคุณ
Let's talk about this woman for a moment.Let's talk about this woman for a moment.
Maybe we can talk about setting some kind of time limit.Maybe we can talk about setting some kind of time limit.
Boy, talk about your wild men from Borneo.{\cHFFFFFF}บอยพูดคุยเกี่ยวกับป่าของคุณ คนจากเกาะบอร์เนียว
It was a brute. But, listen, I don't want to talk about that now.{\cHFFFFFF}มันก็โง่ แต่ฟัง ฉันไม่ต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับว่าตอนนี้
But I really get mad... when I hear the talk about the economy.{\cHFFFFFF}แต่ผมได้รับบ้า ... {\cHFFFFFF}เมื่อฉันได้ยินการพูดคุย เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.{\cHFFFFFF}Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... {\cHFFFFFF}about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.
Let's talk about you. lt's more important.คุยเรื่องนายดีกว่า สำคัญกว่า

talk about ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再说[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, 再说 / 再說] let's talk about it later; what's more; besides
哪壶不开提哪壶[nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄞ ㄊㄧˊ ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ, 哪壶不开提哪壶 / 哪壺不開提哪壺] lit. mention the pot that doesn't boil (俗语 common saying); to touch a sore spot; to talk about sb's weak point

talk about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
下掛かる;下掛る;下がかる[しもがかる, shimogakaru] (v5r,vi) to talk about indecent things
後ろ指を指す;後指を指す[うしろゆびをさす, ushiroyubiwosasu] (exp,v5s) (obsc) to talk about someone behind their back; to backbite

talk about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่นถึง[v.] (bontheung) EN: ask after ; inquire after ; talk about someone fondly FR:
เจรจาธุรกิจ[v. exp.] (jēnrajā thu) EN: talk about business FR: parler affaires
โจษแจ[v.] (jōtjaē) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจัน[v.] (jōtjan) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
คุยเรื่อง[v. exp.] (khui reūang) EN: talk about FR: parler de
กินเส้น[v.] (kinsen) EN: like each other ; talk about everything on a friendly basis FR: s'apprécier
กล่าวขวัญ[v.] (klāokhwan) EN: mention ; speak of ; talk about FR: mentionner
กล่าวถึง[v.] (klāotheung) EN: mention ; talk about sth FR:
นินทาลับหลัง[v. exp.] (ninthā lapl) EN: talk about someone behind their back FR: parler dans le dos de quelqu'un
เอ่ยขึ้น[v. exp.] (oēi kheun) EN: mention ; talk about FR:
เอ่ยถึง[v. exp.] (oēi theung) EN: mention ; talk about FR:
ออกปาก[v. exp.] (øk pāk) EN: say ; speak ; talk about FR:
พูดกันได้[v. exp.] (phūt kan dā) EN: be able to talk about something FR: pouvoir parler de quelque chose
พูดถึง[v. exp.] (phūt theung) EN: talk about ; speak of ; refer to ; mention FR: parler de ; mentionner ; faire référence à ; évoquer ; aborder
ว่าด้วย[v.] (wādūay) EN: deal with ; talk about FR: concerner ; toucher

talk about ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talk about
Back to top