ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take from*, -take from-

take from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take from (phrv.) เอาออกจาก Syn. get away from, take away from
take from (phrv.) หักลบจาก See also: ลบจาก Syn. subtract from, take away from
take from (phrv.) เลือกหรือแปลคำจาก Syn. obtain from
take from an orphanage (vt.) รับเลี้ยงเป็นลูก Syn. take in, raise
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How long does it take from Bangkok to Korat?จากกรุงเทพฯไปโคราชใช้เวลานานเท่าไหร่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're here to take from you what you tried to take from us:เรามาอยู่ที่นี่เพื่อทวงสิ่งที่คุณแย่งเราไปกลับคืนมา
Man, I must really be low on allowance to take from the fridge.นี่, ผมว่าผมได้ค่าใช้จ่ายน้อยไปนะ ถึงต้องเอาของจากตู้เย็นไง
Give them nothing but take from them everything!เตรียมพร้อม นั่นดีที่สุดของเจ้าแล้วหรือ ? ผลักไส !
There is nothing to add to it, nothing to take from it.CIaire, honey, the music's pIaying for you now and forever. Were there four Iimo drivers or five?
They will take from you your innocence... your pride... and eventually your soul.มันจะมาเอาความใส่ซื่อของคุณ ความภูมิใจ... และท้ายที่สุดก็วิญญาณคุณ
It's the one thing I promised I would Never let him take from me. Then we'll Protect you here.มันเป็นสิ่งเดียวที่ผมสัญญา จะไม่ยอมให้มันเอาไปจากผมได้
What meaning did you take from it?แล้วเจ้า... คิดว่ามันหมายความว่าอย่างไร
And the next thing to take from her is Columbia.และสิ่งต่อไปที่จะแย่งมาจากเธอก็คือ โคลัมเบีย
I like him because there's a lot I can take from him! Why?ฉันรักเขาเพราะเขามีอะไรมากมายที่ฉันสามารถเอามาได้ ทำไม?
They take from us what they want. We are their slaves. The Gods gave us life.เทพมอบชีวิตให้แก่เรา แค่นั้นก็เป็นบุญคุณแล้ว
I'll need to keep track of what I take from the lab, although I don't see you needing more than one treatment a month.ผมต้องกลับเข้าไปในห้องแล็ป ดูสิว่าต้องทำยังไง และดูว่าพ่อต้องการอะไรเพิ่มอีก และให้มันคงตัวอย่างนี้ให้เป็นเดือนๆได้
I'm kind of running out of things to take from you, Sue.พ่อไม่รู้จะยึดอะไรแล้วนะ ซู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take from
Back to top